Bộ Tư pháp đứng đầu về chỉ số đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2017

11/07/2018

Theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017, Bộ Tư pháp đứng đầu về chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.
Năm 2017, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp được đánh giá cao nhất nhờ cung cấp, cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ thông tin quản lý chỉ đạo, điều hành cùng nhiều chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử. Các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ đã góp phần quảng bá hình ảnh của Bộ, ngành Tư pháp; minh bạch hóa thông tin; phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; đồng thời, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trở thành kênh thông tin tin cậy cho tổ chức, cá nhân trong khai thác và sử dụng thông tin. Trong nhiều năm liên tiếp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đều đứng đầu về số lượng truy cập trong số các Trang/Cổng thông tin của các Bộ, ngành ở Trung ương.
Bên cạnh duy trì hoạt động, Cục Công nghệ thông tin cũng thường xuyên thực hiện việc bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử; các Trang thông tin điện tử thành phần. Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa bổ sung một số chuyên mục, nâng cấp tính năng, giao diện cho Cổng thông tin và các trang thông tin thành phần thuộc Cổng, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và các quy định khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngoài Bộ Tư pháp, Cổng thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá cao trong năm nay còn có: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước đó, trong năm 2016, Bộ Tư pháp đứng thứ 3 về chỉ số này.
Chi tiết xếp hạng và chỉ số đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2016-2017:

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ Địa chỉ Website/Portal Năm 2017 Năm 2016
1 Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn 01 (0,980) 03 (0,944)
2 Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn 02 (0,970) 02 (0,949)
3 Bộ Khoa học và Công nghệ www.most.gov.vn 03 (0,960) 06 (0,923)
4 Bộ Tài chính www.mof.gov.vn 04 (0,905) 05 (0,926)
5 Bộ Tài nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn 05 (0,900) 04 (0,940)
6 Bộ Y tế www.moh.gov.vn 06 (0,870) 01 (0,960)
7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn 07 (0,860) 07 (0,911)
8 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội www.molisa.gov.vn 08 (0,850) 12 (0,770)
9 Bộ Giao thông vận tải www.mt.gov.vn 08 (0,850) 14 (0,749)
10 Bộ Nội vụ www.moha.gov.vn 10 (0,820) 09 (0,836)
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn 11 (0,810) 11 (0,787)
12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn www.mard.gov.vn 11 (0,810) 13 (0,767)
13 Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn 13 (0,790) 15 (0,726)
14 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch www.bvhttdl.gov.vn 13 (0,790) 07 (0,911)
15 Uỷ ban Dân tộc www.cema.gov.vn 15 (0,730) 16 (0,708)
16 Bộ Công Thương www.moit.gov.vn 16 (0,700) 17 (0,664)
17 Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn 16 (0,700) 18 (0,564)
18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn 18 (0,650) 10 (0,821)
19 Bộ Ngoại giao www.mofa.gov.vn 19 (0,468) 19 (0,446)
Về xếp hạng và chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2017, Bộ Tư pháp đứng thứ 3,chỉ sau Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp trong suốt thời gian qua.
Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với sáu hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và Nhân lực cho ứng dụng CNTT.