Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
Sign In

Tin văn bản pháp luật mới về CNTT

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Theo đó, Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Thể lệ vô tuyến điện (Radio Regulations): Thể lệ vô tuyến điện được đề cập trong Quy hoạch này là Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế ban hành, phiên bản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung sau Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới năm 2015 (WRC-15).
Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 và 3 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2017./.