Tin văn bản pháp luật mới về CNTT
Sign In

Tin văn bản pháp luật mới về CNTT

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

15/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

11/09/2015

Liên Bộ Kế hoạch và đầu tư – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

28/08/2015

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

31/07/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc

29/05/2015

Ngày 28/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQG về pháp luật). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015.

Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

25/05/2015

Ngày 05/5, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chuyên nghiệp.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

16/04/2015

Ngày 15/04, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

07/01/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

20/11/2014

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

17/09/2007

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất).