Cơ cấu tổ chức
Sign In

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Cục:

1. Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 04.62739711; Email: dungnt@moj.gov.vn

2. Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Điện thoại: 04.62739712; Email: dungnc@moj.gov.vn

3. Phó Cục trưởng Lê Văn Duyên

Điện thoại: 04.62739713; Email: duyenlv@moj.gov.vn

4. Phó Cục trưởng Tạ Thành Trung

Điện thoại: 04.62739714; Email: trungtt@moj.gov.vn

 

 

Các phòng ban trực thuộc:

 

1. Văn phòng Cục 

Điện thoại: 04.62739715; Email: vpcntt@moj.gov.vn

 

2. Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu

Điện thoại: 04.62739716; Email: ptud@moj.gov.vn

 

3. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin

Điện thoại: 04.62739717; Email: csht@moj.gov.vn

 

4. Phòng Thông tin Điện tử

Điện thoại: 04.62739718; Email: ttdt@moj.gov.vn

 

5. Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

Điện thoại: 04.62739719; Email: kythuat@moj.gov.vn

 

​​​​​​​​