Chức năng, nhiệm vụ
Sign In

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Quyết định số 769/QĐ-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, Cục  Công nghệ thông tin có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

 

1.Chức năng

 

Cục Công nghệ thông tin (sau đây gọi là Cục) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

 

Cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được phê duyệt.

 

2. Chủ trì xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

 

3. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

4. Chủ trì, phối hợp xây dựng, thẩm định, thẩm tra, góp ý, triển khai các dự án, hạng mục về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

 

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thu thập, xử lý, trao đổi và cung cấp, phát triển nội dung thông tin số phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

 

6. Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Bộ; tổ chức triển khai, bảo đảm kỹ thuật cho việc tiếp nhận ý kiến, góp ý, đối thoại, giao lưu trực tuyến và cung cấp dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tửcủa Bộ.

 

7. Về cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dùng chung:

 

a) Hướng dẫn, thẩm định về kỹ thuật và phối hợp xây dựng, quản lý, phát triển đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm dùng chung do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện;

 

b) Là đầu mối kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

 

c) Hướng dẫn việc theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định;

 

d) Chủ trì xây dựng, quản lý, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm dùng chung khi được Bộ trưởng phân công.

 

8. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông:

 

a) Thống nhất quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật tập trung về công nghệ thông tin, viễn thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, cơ sở dữ liệu người dùng, hệ thống thông tin liên lạc, hội nghị truyền hình, chữ ký số, chứng thư số, Trung tâm dữ liệu điện tử;

 

b) Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, quản lý, vận hành, nâng cấp, phát triển, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông;

 

c) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm dùng chung và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông của Bộ, ngành vận hành an toàn, thông suốt; đảm bảo điều kiện kỹ thuật để thực hiện thu thập, tạo lập thông tin số, phục vụ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; là đầu mối kết nối với mạng thông tin của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

9. Xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn và ứng phó với các sự cố đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của Bộ thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

 

10. Quản lý về tổ chức và hoạt động đối với tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sự nghiệp trực thuộc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

 

11. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

12. Hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đảm bảo sự phù hợp, tương thích, hiệu quả với hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng của Bộ.

 

13. Kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

 

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

 

15. Tổ chức thực hiện việc chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ trưởng.

 

17. Thực hiện chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ.

 

18. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng giao.

 

3. Cơ cấu tổ chức

 

a) Lãnh đạo Cục:

 

Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và không quá 3 (ba) Phó Cục trưởng.

 

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

 

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Cục; được Cục trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

 

 b) Các tổ chức trực thuộc Cục:

 

- Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

 

            + Văn phòng;

 

        + Phòng Thông tin điện tử;

 

            + Phòng Hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin;

 

         + Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

 

- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

 

             + Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

​​​​​