Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo bộ giao
Sign In

Hoạt động về ứng dụng CNTT

Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo bộ giao

Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ lãnh đạo bộ giao. Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường đa năng, điểm cầu Cục Công tác phía nam và các Trường Trung cấp Luật.


Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Lê Văn Duyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, và 35 đầu mối từ các đơn vị.
Triển khai Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Quyết định số 1869/QĐ-BTP ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp; Quyết định số 2463/QĐ-BTP ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ lãnh đạo bộ giao.

Hội nghị nhằm quán triệt đến các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung cơ bản của Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 1869/QĐ-BTP, Quyết định số 2463/QĐ-BTP, thông tin về quá trình xây dựng phần mềm và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.