Thông báo về việc tập huấn triển khai rà soát bổ sung và khai thác hồ sơ cán bộ trên Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Thông Báo

Thông báo về việc tập huấn triển khai rà soát bổ sung và khai thác hồ sơ cán bộ trên Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho các đơn vị thuộc Bộ

Chi tiết Giấy triệu tập và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại file đính kèm.