Công văn về việc xây dựng, vận hành Trang tin điện tử cho Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Sign In

Thông Báo

Công văn về việc xây dựng, vận hành Trang tin điện tử cho Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự). Theo Kế hoạch dự kiến, Trang thông tin sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2015.

I. Thông tin về Trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự

1. Giao diện mẫu của Trang thông tin

Quý đơn vị có thể truy cập vào hai địa chỉ sau để xem giao diện tổng thể của trang thông tin:

http://demothads.moj.gov.vn

http://demothuaphatlaithads.moj.gov.vn (giao diện dành cho các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có áp dụng thí điểm chế định thừa phát lại).

2. Tên miền của Trang thông tin

Tên miền được sử dụng thống nhất khi vận hành chính thức sẽ là: http://thads.moj.gov.vn/tênđịaphương.

Ví dụ: http://thads.moj.gov.vn/tphochiminh; http://thads.moj.gov.vn/hanoi ...

Cục Công nghệ thông tin sẽ cài đặt, quản lý tập trung hệ thống các Trang Thông tin này tại Trung tâm dữ liệu điện tử, Bộ Tư pháp. Các Cục Thi hành án dân sự sẽ không phải chịu các chi phí như thuê máy chủ, đường truyền, đăng ký tên miền, hosting tên miền, bảo mật …

3. Đào tạo biên tập, cập nhật thông tin

Cục Công nghệ thông tin sẽ triển khai đào tạo tập trung việc biên tập, cập nhật thông tin cho các cán bộ được phân công chịu trách nhiệm biên tập, cập nhật thông tin của các Cục Thi hành án dân sự. Dự kiến thời gian đào tạo trong khoảng thời gian từ 23/6 – 26/6/2015.

4. Đối với các Cục Thi hành án dân sự đã có Trang thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin sẽ nghiên cứu, phối hợp với các Cục Thi hành án này thực hiện việc chuyển đổi thông tin từ Trang thông tin điện tử đã có sang giao diện của Trang thông tin điện tử mới cho các Cục Thi hành án dân sự.

II. Yêu cầu đối với các Cục Thi hành án dân sự

Để tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự, kịp thời đưa Trang thông tin vào sử dụng chính thức từ ngày 01/7/2015 theo đúng kế hoạch, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Cung cấp thông tin, cụ thể:

- Thông tin để Cục Công nghệ thông tin tiến hành cập nhật lên Trang thông tin:

+ Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Cục Thi hành án dân sự để  phục vụ hiển thị tại Footer (phần dưới cùng) của Trang thông tin;

+ Số điện thoại để đăng tải vào mục Đường dây nóng;

+ Hình ảnh đại diện để đưa lên Banner (phần trên cùng) của Trang thông tin;

- Địa chỉ đường dẫn Trang thông tin điện tử (nếu đã có) của Quý đơn vị để phục vụ việc chuyển đổi thông tin từ Trang thông tin điện tử đã có sang giao diện của Trang thông tin điện tử mới cho các Cục Thi hành án dân sự.

2. Chuẩn bị nội dung thông tin để phục vụ việc đăng tải vào các mục tương ứng trên Trang thông tin. Sau khi đưa các Trang Thông tin vào vận hành, các Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý, chi trả nhuận bút đối với các nội dung thông tin đăng tải trên Trang Thông tin. 

3. Cử và gửi danh sách 01 cán bộ đầu mối thực hiện việc phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng Trang thông tin và danh sách các cán bộ được phân công chịu trách nhiệm thu thập, biên tập, cập nhật nội dung thông tin lên Trang Thông tin để Cục Công nghệ thông tin lập danh sách, kế hoạch đào tạo.

Lưu ý: danh sách cán bộ tham gia đào tạo gồm 01 lãnh đạo đơn vị, 01-02 cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, biên tập, cập nhật thông tin.  

Nội dung thông tin gửi về địa chỉ thư điện tử ttdt@moj.gov.vn trước ngày 20/5/2015.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 046 273 9718.

File đính kèm