Tải phần mềm ký số VSIGN-PDF version 3.1.2.17 update 13/2/2015
Sign In

Thông Báo

Tải phần mềm ký số VSIGN-PDF version 3.1.2.17 update 13/2/2015

Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp.

Để cài đặt phần mềm VSIGN-PDF và dirver của GCA-01, người dùng có thể vào mục Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ để tải về và cài đặt.